เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ slotting 3 ฟัน รุ่นสั้น

30 935

Solid carbide slotting end mill - 3 flutes Short

ENDMILL SOLID CARDBIDE (รุ่นประหยัด)

เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ slotting 3 ฟัน รุ่นสั้น

In Stock: 1 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่