เกจวัดคาลิปเปอร์ภายนอกแบบดิจิตอล 0-20 มม./0-0.8"

44 2131

DIGITAL EXTERNAL CALIPER รุ่น 2131

เกจวัดคาลิปเปอร์ภายนอกแบบดิจิตอล 0-20 มม./0-0.8"

In Stock: 3 วัน

Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่